اولین کتاب فرشید عطایی

دوشنبه 12 تیر‌ماه سال 1391

این اولین کتابی است که از من منتشر می شود. برای چاپ کتاب دیر جنبیدم، ولی به هر حال ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است! ناشر این کتاب آموت است و چند داستان کوتاه بلند را در بر می گیرد. در آینده کتاب های بیشتری از من منتشر خواهد شد.